Iwwersiicht iwwer d' Deputéiert
zréck   |  
Säit 1  
Claude Turmes
Claude Turmes
Déi Gréng
Lëtzebuerg
9 Froen, 7 Äntwerten
Robert Goebbels
Robert Goebbels
LSAP
Lëtzebuerg
14 Froen, 4 Äntwerten
Astrid Lulling
Astrid Lulling
CSV
Lëtzebuerg
3 Froen, 1 Äntwert
Georges Bach
Georges Bach
CSV
Lëtzebuerg
1 Fro, 1 Äntwert
Frank Engel
Frank Engel
CSV
Lëtzebuerg
2 Froen, keng Äntwert
Charel Goerens
Charel Goerens
DP
Lëtzebuerg
2 Froen, keng Äntwert
zréck   |  
Säit 1