Jeff Engelen (ADR)

Jeff Engelen
Joergang
1953
Berufflech Qualifikatioun
Handwerkermeister
Ausgeübte Professioun
Parteisekretär
Uertschaft
-
Walkrees
Norden
Landeslëschteplaatz
-
(...) 1.) Dezentraliséierung. Méi Arbichtsplaatzen an de Régiounen. Durch esou eng Dézentraliséierung ginn an der Stad oder am Zentrum manner Arbichtsplaatzen gebraucht well se sech jo régional verdeelen. (Dëst wär dee wichtigsten Punkt; firwat alles an den Zentrum oder an den Süden)

2.) Eenzel staatlich Verwaltungen kéinnten o an den Norden verlaagt ginn. (...)
 
Froen un Jeff Engelen
Noriicht u folgend Adress schécken soubal eng Äntwert antrëfft


Die Datenschutzbestimmungen zur Behandlung meiner Daten habe ich gelesen.
Bitte loggen Sie sich hier ein.
Fro zum Thema Sécherheet
12.05.2009
Vum:
Marcel Fegel

Bonjour Herr Engelen,

ech wollt iech froen wei dier do zou stitt iwweral Kameraen hinzestellen fier Secherheet ze erheichen?Wat ass Position vun aerer Partei dozou

Schei Greiss
Äntwert vum Jeff Engelen
bis elo kengRecommandatiounen
12.05.2009
Jeff Engelen
Här Fegel,

Merci villmols fer är Afroo.

Generell wëll ech soen, dat all Bierger sech muss kannen beweegen ewou hien wëllt, ouni gefilmt ze ginn. Den Datenschutz an Mënscherechter sënn ze respektéieren.

Mee aus Sëcherheetsgrënn muss ee wuel averstanen sënn an Ausnahmesituatiounen fer op verschidden "onsëcher" öffentlich Plaatzen kannen Kameras obzehänken, dës mussen awer am viraus genehmigt ginn. Dës Filmauswärtung muss awer geschéien ënner strengen Kritären van rechsstaatlichen Regelen.

Am Prinzip sën mer Der Meenung, dat op esou onsëcher Platzen eng Policepräsenz méi sënnvoll wär.

(Zur Informatioun: Dir fand dëst an eisem nationale Walprogramm op Seit 62)

Mat frëndliche Gréiss


Jeff Engelen
X
Äntwert recommandéieren
Fro zum Thema Verkéier an Infrastruktur
21.05.2009
Vum:
christian Muttel

Gudde Metteg Här Engelen,

Genau wi dier gin ech och all Daag mam Zuch an d´Staat schaffe jauwen well ons Autobunnen jo emer méi verstopft sin. Wéi giff dier d´Verkéiersproblematik zu Letzebuerg ugoen?

Merci fir är Entwert a schéi Gréiss
Äntwert vum Jeff Engelen
bis elo kengRecommandatiounen
03.06.2009
Jeff Engelen
Här Christian Muttel,

E ginn do méi Punkten ewou ee muss réagéieren:

1.) Dezentraliséierung. Méi Arbichtsplaatzen an de Régiounen. Durch esou eng Dézentraliséierung ginn an der Stad oder am Zentrum manner Arbichtsplaatzen gebraucht well se sech jo régional verdeelen. (Dëst wär dee wichtigsten Punkt; firwat alles an den Zentrum oder an den Süden)

2.) Eenzel staatlich Verwaltungen kéinnten o an den Norden verlaagt ginn. Da misst een nik fer alles an d´Stad jauwen.

3.) Wann den öffentlichen Transport (Zuch) méi pünktlich wär an d´Offerte op wierklich am hallef Stonnen Takt de ganzen Daag iwer géif ausgebaut ginn da géiwen ganz sëcher na méi Lékt op den öffentlichen Transport ëmklammen. Och owes no 24.00 Auer an der Stad na fort.

4.) Op all Gare ginn na dringend weider Parkplaatzen gebraucht.

5.) Eis Autobunnsnetz ronderëm Stad ass dee rengsten Labyrinth an dat besten "Anschauungsmaterial" op enger UNI ewéi een keng Autobunnetz ronderëm eng Stadt soll bauen.

An der Hoffnung Iech heimatt gedingt ze hann zeechent mat frëndliche Gréiss

Jeff Engelen
X
Äntwert recommandéieren
Fro zum Thema Famill
23.05.2009
Vum:
Jean Lambert

Gudden Owend herr Engelen

Ech wolt iech froen wei dier zu folgenden Themen stitt:

1.Adoptionsrecht fier homosexuell Kopelen
2.duebelnationaliteit an wann jo enert wat fier Konditionen


Mat beschten Greiss op Tratten

Jean
Äntwert vum Jeff Engelen
bis elo kengRecommandatiounen
03.06.2009
Jeff Engelen
Här Jean Lambert

Merci fer är Afro:

Mer sënn an dësem Stadium van eiser hoktiger Gesellschaft géint eng Adoptioun van Kanner duerch homosexuell Koppelen dëst am Interessi vam Kand.
D´ADR ass géint eng duebel Nationalitéit.
Hei den Passus zur Adoptioun aus eisem Walprogramm:

Gleichzeitig trägt die ADR auch anderen gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung. Neue Formen des Zusammenlebens sind in unserer Gesellschaft entstanden, so zum Beispiel die eingetragenen Partnerschaften (PACS) die sowohl heterosexuelle wie auch homosexuelle Paare eingehen können. Auch entscheiden sich viele Menschen dazu, in freier Union zusammenzuleben, oft deshalb, weil das luxemburgische Scheidungsrecht vollkommen unzeitgemäß ist.

Die ADR respektiert diese gesellschaftlichen Entwicklungen, spricht sich zum jetzigen Zeitpunkt aber gegen die Möglichkeit der Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare aus.

Mit aller Entschiedenheit stellt die ADR das Interesse der Kinder und Jugendlichen ins Zentrum ihrer familienpolitischen Überlegungen. Die Art des Zusammenlebens der erziehenden Erwachsenen ist dabei weit weniger bedeutsam als die begrüßenswerte Tatsache, dass diese überhaupt Verantwortung für Kinder und somit auch für die Zukunft unserer Gesellschaft übernommen haben. Für die ADR ist eine Familie eine wie auch immer gestaltete Lebensgemeinschaft mit Kindern.

Die ADR möchte ausdrücklich eine Gesellschaft, die durch ihre betonte Kinderfreundlichkeit auch zu mehr Kinderreichtum kommt. Kinder sind die beste Investition in unsere Zukunft. Die ADR wird daher Lebensgemeinschaften mit Kindern selektiv fördern und substanziell unterstützen. Die Politik hat sich in ihren Entscheidungen am Wohl der Familien zu orientieren und die Voraussetzungen für ein nachhaltiges demographisches Wachstum auf der Basis einer ausreichend hohen Geburtenrate zu schaffen.

Mat frëndliche Gréiss

Jeff Engelen
X
Äntwert recommandéieren
Fro zum Thema Schoulen
25.05.2009
Vum:
Jullien Sanchez

Bonjour Här Engelen,

Ech sin Papp vun 2 Kanner am Lycées Alter...Si kennen keen anstenegt Letzebuerger schreiwen,obwuel se all dei Joeren an der Schoul emmer mat fier bei waren.
Wat haalt dier dovun Letzebuerger erem anstenneg,mat Grammatik an eisen Schoulen ze enseigneren.Fant fier eet och net komesch dat mier dat eenzegt Land an der EU sin deem seng Sproch net als eng offiziel ugesin get.
Et leit mier fern hei nationalistesch ze denken,fannen et eichter eng Selbstverständlechkeet fier en freit,onofhengegt Land

Hoffen op eng entwert an gudden Wahlkampf

Eddi

Jullien Sanchez
Äntwert vum Jeff Engelen
bis elo kengRecommandatiounen
03.06.2009
Jeff Engelen
Här Jullien Sanchez

Merci fer är Afroo.

Dir hat Recht. An eiser Schoul muss sech villes änneren, haptsächtlich wat de Programm an Methoden betrëfft.

Mer sinn jo déi eenzeg Partei déi sech ganz staerk fer eis Sprooch asetzt op EU Basis.

Wat är Bemierkung vam "nationalistesch" abelangt esou ass dozou ze soen, datt dat van der eegener Sprooch am Ausland ganz normal ass.
Hei am Land gëtt dat negativ bewäert, dëst aass just fer eiser Partei ze schaden an se an Ecker eran ze drécken ewou se nimols higehéiert.
Esougar neutral Walbeobachter hann dëst konfirméiert.

Dëst Spill gëtt vam politischen Géigner ëmmer ganz bewoost esou inszenéiert an doropper hann mer leider keen Afloss.

Mat frëndliche Gréiss

Jeff Engelen

Zur Informatioun, hei den Passus aus eisem Walprogramm:

ENG Sprooch, déi all Bierger verbënnt! Die ADR ist prinzipiell der Auffassung, dass die Luxemburger Sprache DAS Mittel ist, um die Integration und die soziale Kohäsion zu fördern. Die ADR wird sich verstärkt dafür einsetzen, dass die Luxemburger Sprache in ihrer Rolle als Mutter- sowie Nationalsprache voll und ganz zur Geltung kommt. Seit über drei Jahrzehnten Bemühungen der "Aktioun Lëtzebuergesch Eis Sprooch" tragen ihre Früchte: die Luxemburger Sprache ist wieder attraktiv, auch bei den Jugendlichen und in den neuen Medien. Leider wird unsere Sprache noch immer von der Regierung zu wenig gewürdigt. Die ADR bedauert ganz besonders, dass alle anderen im Parlament vertretenen Parteien nicht den Mut haben, die Luxemburger Sprache klar und deutlich in unserer Verfassung zu verankern. Die ADR erinnert an ihre Gesetzesinitiave zur Änderung der Verfassung (Doc. parl. 5546, Dépôt: Jacques-Yves Henckes) wo verlangt wird, dass die Luxemburger Sprache klar und deutlich in der Verfassung verankert wird. Die ADR setzt sich dafür ein, dass der Satz "La langue du Grand-Duché de Luxembourg est la langue luxembourgeoise; en matière administrative et judiciaire, l´emploi des langues luxembourgeoise, française, allemande ou autres est réglé par la loi.", so wie er von "Aktioun Lëtzebuergesch Eis Sprooch" vorgeschlagen wird, Eingang in die Verfassung findet. Die ADR begrüßt, dass die Beherrschung der Luxemburger Sprache zur Voraussetzung geworden ist, um die Luxemburger Nationalität zu erwerben. Die ADR wird sich weiter dafür einsetzen, dass die sprachlichen Kompetenzen wenigstens auf Höhe der aktuellen Erfordernisse des Nationalitätengesetzes bleiben. Im Gegenzug muss der Staat die nötigen Mittel auf didaktischer Ebene und genügend Personal zur Verfügung stellen um allen ausländischen Mitbewohnern und Mitarbeitern das Erlernen der Luxemburger Sprache zu ermöglichen. Die ADR wird die Mittel erhöhen, damit genügend Lehrpersonal ("Lëtzebuergesch- Enseignant und Lëtzebuergesch-Professer") ausgebildet werden kann um auf allen Stufen die Luxemburger Sprache und Kultur zu lehren. Die ADR begrüßt die Initiative zur Schaffung eines Sprachenurlaubs ("congé linguistique") und wird dazu beitragen, dass das betreffende Gesetz so schnell wie möglich in die Realität umgesetzt wird. Der Umfang dieses Sonderurlaubs muss individuell gestaltet werden können um den gestellten Anforderungen an die Luxemburger Sprache gerecht zu werden. Die ADR besteht darauf, dass der vom Staat bezahlte Urlaub nur zum Erlernen der Luxemburger Sprache zur Verfügung stehen darf. Der Staat soll allerdings weiter Kurse in anderen Sprachen unterstützen, offen sowohl für Luxemburger wie für ausländische Mitbürger. Die ADR begrüßt weiter die Umwandlung des "Centre des Langues" in ein "Institut national des Langues". Sie wird sich dafür einsetzen, dass es nicht nur zu einem Wechsel der Titel kommt, sondern, dass das Institut die nötigen Mittel und Kompetenzen erhält um seiner Rolle im mehrsprachigen Luxemburg im vollen Umfang gerecht zu werden. In enger Zusammenarbeit mit dem "Conseil permament de la langue luxembourgeoise" muss dass "Institut national des Langues" sich ganz besonders der Luxemburger Sprache widmen, zum Beispiel im Aufbau von didaktischem Material (in gedruckter Form, auf audiovisuellem Material und für die neue Technologien). Weiter soll ein spezielles Wörterbuch für administrative Begriffe auf Luxemburgisch, Französisch, Deutsch und gegebenenfalls Englisch herausgegeben werden. Grundsätzlich müssen verstärkt Instrumente für die Luxemburger Sprache im Internet angeboten werden, sowohl zum Lernen der Sprache, wie bei der Hilfe für Übersetzungen oder für die Korrektur. Die Erstellung des "Lëtzebuerger Online Dictionnaire" muss durch die Bereitstellung der notwendigen Mittel vorangetrieben werden. Dasselbe gilt für das Korrekturprogramm "Cortina", das laufend aktualisiert werden soll, sowohl im Bereich der Luxemburger Sprache wie auch auf technischer Ebene. Conseil und Institut sollen dafür sorgen, dass neue Wörter für neue Begriffe geschaffen werden, anstatt einfach Begriffe aus Fremdsprachen zu übernehmen (wie "Précoce", "Maison Relais"). Ministerien und Verwaltungen sollen "offizielle" luxemburgische Bezeichnungen bekommen. Diese Bezeichnungen sollen, neben den französischen, z.B. auf den Gebäuden (Hinweisschilder), auf dem Briefpapier, auf Internetseiten und Telefonbüchern angewendet werden. Der "Conseil permanent de la langue luxembourgeoise" soll darüber hinaus folgende Aufgaben übernehmen und dafür die nötigen Mitteln zu Verfügung gestellt bekommen: ? Die Luxemburger Sprache in allen Bereichen des öffentlichen Lebens fördern. ? Hilfestellung geben für den richtigen Gebrauch der Luxemburger Sprache, z.B. in den Medien, innerhalb der Verwaltungen, in der Literatur. ? Mit der Uni Luxemburg Sprachforschung treiben. ? Durchführung einer Bestandsaufnahme der bestehenden Initiativen, die sich um die Luxemburger Sprache bemühen, dieselbe koordinieren und gegebenenfalls zu einer besseren Qualität beitragen. Die ADR wird dafür sorgen, dass kurzfristig wichtige Texte ins Luxemburgische übersetzt werden, an aller erster Stelle die Luxemburger Verfassung. Informationsbroschüren der Regierung und der Verwaltungen sowie Antragsformulare sollen systematisch auch in Luxemburgisch zu Verfügung gestellt werden. Die ADR setzt sich dafür ein, dass kurzfristig der Beschluss des Europäischen Ministerrats vom 13. Juni 2005 betreffend den Gebrauch "weniger benutzten Sprachen" auch für die Luxemburger Sprache gültig wird. Man muss sich in Luxemburgisch an Europäische Institutionen und Verwaltungen wenden können, diese sollen dann auch auf Luxemburgisch antworten müssen. Längerfristig ist dafür zu sorgen, dass Luxemburgisch das Statut einer "offiziellen Europäischen Sprache" erhält, wobei nicht alle Texte ins Luxemburgische übersetzt werden sollen und auch nicht beim jedem Treffen luxemburgische Dolmetscher zur Verfügung stehen müssen. Die Luxemburger Sprache soll allerdings gleichwertig mit anderen Sprachen kleiner Länder (z.B. Malta) behandelt werden. Die ADR fordert mit Nachdruck, dass die Luxemburger Sprache eine größere Rolle in der Schule einnimmt. Schon im "Précoce" muss das Erlernen der Luxemburger Sprache durch spielerische Mittel (Gesang, Theater, Geschichten) gefördert werden, ganz besonders für Kinder mit anderem Sprachenhintergrund. Luxemburgisch muss im Primär- und Sekundarunterricht Pflichtfach sein. Fächer die speziell mit dem Luxemburger Umfeld zu tun haben (Bürgerkunde, Luxemburger Geschichte,…) sollen in Luxemburgisch gelernt werden. Quereinsteiger, d.h. Kinder die im Laufe ihrer Schulzeit ("primo arrivants") zum luxemburgischen Schulsystem stoßen, sollen während einem Schuljahr eine spezielle Klasse besuchen, um sie auf die luxemburgische Sprachenvielfalt vorzubereiten, aber ganz besonders in Luxemburgisch fit zu machen. Im Sekundarunterricht wird Luxemburgisch in allen Klassen zum Pflichtfach. Im Luxemburgischunterricht werden neben der Sprache, ihrer Orthographie und Grammatik, auch die luxemburgische Literatur und Kultur unterrichtet. Zusätzlich kann Luxemburgisch als Option für diejenigen Schüler angeboten werden, die sich in dieser Sprache spezialisieren möchten. Auch sollten spezielle Kurse für diejenigen vorgesehen werden, die sich auf ein Luxemburgisch-Examen vorbereiten möchten, zum Beispiel um in den öffentlichen Dienst aufgenommen zu werden. Die ADR wird sich dafür einsetzen, dass für bestimmte Berufe (besonders im Bereich der Gesundheit und der Pflege) die Kenntnis der Luxemburger Sprache als obligatorisches Ziel in einem Arbeitskontrakt eingeschrieben wird. Im Gegenzug werden Arbeitnehmer (unter anderem über den Sprachenurlaub) und Arbeitgeber staatlich gefördert, um dieses Ziel zu erreichen. Die ADR besteht auf den status quo im öffentlichen Dienst. Wer beim Staat, den Gemeinden oder öffentlichen Verwaltungen arbeitet, besonders wenn er Kontakt mit dem Publikum hat, sollte die drei Sprachen (Luxemburgisch, Französisch, Deutsch) beherrschen. Die Herstellung von Büchern, Spielen und Filmen in Luxemburger Sprache muss verstärkt gefördert werden. Die ADR fordert in einem Satz: "Es muss zur Normalität werden dass man in Luxemburg Luxemburgisch spricht".
X
Äntwert recommandéieren
Fro zum Thema Demokratie an Biergerechter
25.05.2009
Vum:
Charles Kremer

Här Engelen,

huet ons d´Parlament ärer Meenung no rischtech op dem Grand-Duc sain refus d´Gesetz iwert d´Euthanasie net ze enerschreiwen réagéiert?

Mat frëndliche Gréiss

C Kremer
Äntwert vum Jeff Engelen
bis elo kengRecommandatiounen
03.06.2009
Jeff Engelen
Här Charles Kremer,

Merci fer är Afroo.

Vun der Verfassung hier huet de Grand-Duc d´Recht Gesetzer nik ze ënnerschreiwen. Dëst ass an villen demokratischen Länner esou, dat ee Präsident oder een Monarch dëst Recht hatt. An dat ass o ze respektéieren.

Hei een Auszug aus onser Pressekonferenz vam 8. Dezember 2008 zu dëser Thematik: (ass vielleicht e bësschen lang, mee et gëtt awer d´Stellung van eiser Partei an dëser Sach am besten erëm.


1) Diese "Krise" hätte verhindert werden können
a) Euthanasie als Auslöser Im Gegensatz zur Palliativmedizin kommt das Problemfeld Euthanasie im Koalitionsabkommen von 2004 zwischen CSV und LSAP nicht vor, und hätte demnach gar nicht im Parlament zur Debatte kommen müssen. Man muss dem christlich-sozialen Regierungschef, Jean-Claude Juncker und seiner Partei, der CSV, die Schuld geben, dass sie die Diskussion um die Euthanasie (Auslöser der Beinahe-Verfassungskrise) nicht verhindert haben. Dies verwundert im vorliegenden Kontext umso mehr, als gerade die CSV, als Euthanasiegegnerin, bereit ist, in einem Wahnsinnstempo die Verfassung zu ändern um Déi Gréng, LSAP und DP zu ihrem Ziel = die Einführung der Euthanasie in Luxemburg zu verhelfen.

b) Die ADR versuchte zweimal die Abstimmung über die Euthanasie aufzuschieben Die ADR hat bereits zweimal im Parlament den Versuch unternommen, die Abstimmung über das heftig umstrittene Euthanasiegesetz zu verschieben. Man sollte, wie es bei der Euthanasie der Fall ist, nicht Grenzfälle oder –situationen heranziehen um gesetzgeberisch tätig zu werden. Wir sind und bleiben der Ansicht, dass man zuerst dem einstimmig im Parlament verabschiedeten, Gesetz über einen Ausbau der Palliativmedizin die Möglichkeit geben sollte, sich in der Praxis zu bewähren. Nach einer Beobachtungsperiode von beispielsweise drei Jahren sollte dann darüber diskutiert werden, ob das Bedürfnis nach Euthanasie noch immer besteht. (Erfahrungen im Ausland zeigen, dass je ausgereifter die Methoden zur Palliativpflege und Sterbebegleitung sind, umso niedriger das Bedürfnis nach Euthanasie).

c) Die Rolle von Premierminister Juncker in dieser Sache
  • Regierungschef Juncker war eingeweiht Premierminister Juncker wusste eigenen Aussagen zufolge seit Monaten darüber Bescheid, dass der Großherzog sich außerstande sähe, den Gesetzesvorschlag zur Euthanasie – so er denn vom Parlament angenommen würde - zu unterschreiben. Weshalb hat der Regierungschef es nicht für nötig erachtet die parlamentarische Verfassungskommission über den Gewissenskonflikt des Großherzogs zu informieren? Diese hätte dann genügend Zeit gehabt, um das Problem mit der gebotenen Ruhe und Sorgfalt zu erörtern und einen gangbaren Weg zu suchen, ohne den Großherzog als Institution zu beschädigen. Durch sein monatelanges Schweigen hat der Premierminister den Staatschef in eine unmögliche Situation hineinmanövriert, die ohne Zweifel hätte verhindert werden können.

  • Doppelter Verstoß gegen die Verfassung

Die jetzige Regierung wurde am 31. Juli 2004 vereidigt, dies mit der in Artikel 110 der Verfassung vorgeschriebenen Eidesformel: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Die Treue welche die Regierung dem Großherzog schuldet, bedingt, ihn nicht bei der Ausübung seiner verfassungsmäßigen Rechte zu behindern oder ihm daraus einen Nachteil erwachsen zu lassen. Herr Juncker hat nach eigenen Aussagen seit mindestens sechs Monaten gewusst, dass der Großherzog das Euthanasiegesetz nicht unterschreiben wollte. Während dieser Zeit, hätte er also unbedingt Maßnahmen ergreifen müssen, um eine Zuspitzung der Diskussion, so wie sie jetzt entstanden ist, zu verhindern Das Treuegelübde muss im Zusammenhang mit dem Gehorsam gegenüber der Verfassung gesehen werden. Da die Regierung geschworen hat, der Verfassung zu gehorchen, kann sie jetzt nicht dem Großherzog zum Vorwurf machen seine, in der Verfassung verbrieften Rechte ausüben zu wollen. Die Regierung will nicht die Verfassung respektieren und ihr gehorchen sondern die Verfassung so ändern, dass sie ihren eigenen, tagespolitischen Bedürfnissen entspricht. Damit verletzt sie ihre Pflicht zum Gehorsam gegenüber der Verfassung und fördert eine Aushöhlung des Rechtsstaats. Sie sollte daher zurücktreten und den Weg für Neuwahlen frei machen! Wenn Premierminister Juncker Probleme damit hat, sein Treuegelübde gegenüber dem Großherzog noch zu erfüllen, so ist dies wohl sein gutes Recht. Wenn er diese Bedenken jedoch – so wie er es getan hat – an die Öffentlichkeit trägt, muss er die Konsequenzen davon tragen und zurücktreten.

Der Regierungschef hat jedenfalls kein Recht den Staatschef öffentlich dermaßen bloßzustellen wie Premierminister Juncker dies getan hat. Dies umso mehr, als der Großherzog keine Möglichkeit hat öffentlich zu antworten. Jean-Claude Juncker hat zudem gegen den Eid des Gehorsams gegenüber der Verfassung verstoßen. Indem er das von der Verfassung verbriefte Recht des Großherzogs, Gesetze zu "sanktionieren", in Frage stellt und öffentlich kritisiert, erweckt der Regierungschef den besonders verwerflichen Eindruck als stünde er über dem Grundgesetz und als brauche er ihm nicht mehr zu gehorchen. Wenn er aber der Meinung war, dass diese Verfassungsbestimmung nicht mehr zeitgemäß sei, hatten er und seine CSV lange genug Zeit, eine entsprechende Verfassungsreform in Ruhe und Besonnenheit auf den Weg zu bringen. Die ADR findet es unerhört, dass Jean-Claude Juncker sich in dieser ganzen Sache zweimal zum Handlanger jener politischen Kräfte hat machen lassen, die die Euthanasie befürworten und die Monarchie bekämpfen. Beide Diskussionen hätten vermieden werden können.

Durch seine Nachlässigkeit hätte Premierminister Juncker das Land fast in eine Verfassungskrise hineinmanövriert. Dem Großherzog ist deshalb hoch anzurechnen, dass er durch sein Einverständnis zur vorliegenden Verfassungsänderung, diese von ihm unverschuldete Verfassungskrise abgewendet hat. Bedauerlich ist nur, dass die Monarchie einen Ansehensverlust erlitten hat, den sie so sicherlich nicht verdient. Die ADR stellt ausserdem fest, dass die Regierung ihrer Vorbildfunktion gegenüber den Beamten und öffentlich Bediensteten nicht gerecht wird. Wie kann die Regierung von ihren Beamten Verfassungs- und Gesetzestreue glaubwürdig einfordern, wenn sie selbst ihre diesbezüglichen Pflichten so grob verletzt?

2) Wie verhält die ADR sich zur geplanten Verfassungsänderung?

a) ADR wird Abänderung von Artikel 34 unterstützen
Dadurch dass Großherzog Henri selbst einen Weg vorgeschlagen hat um zu
verhindern, dass seine persönliche Haltung in dieser Frage dem Willen der
parlamentarischen Mehrheit widersprechen könnte, kann niemand ihm vorwerfen, er
habe eine Verfassungskrise auslösen wollen. Der Großherzog selbst hat
vorgeschlagen, Artikel 34 der Verfassung umzuändern. Um den Willen des
Großherzogs zu respektieren, wird die ADR sich einer Änderung dieses Artikels nicht
widersetzen. Durch die Änderung von Artikel 34 respektiert der Großherzog die
Entscheidung des Parlaments, mischt sich ergo nicht in die Parteipolitik ein und steht
gegenüber seinem Gewissen (auch der Großherzog muss ein Recht auf ein eigenes
Gewissen haben) sauber da.

b) ADR nicht einverstanden mit Hau-Ruck-Methode
Die ADR bemängelt allerdings grundsätzlich die Hau-Ruck-Methode, mit der die
geplante Verfassungsänderung durchgepeitscht werden soll. Dies ist miserable
parlamentarische Arbeit. Gerade bei so tiefgreifenden Verfassungsänderungen sollte
nichts übers Knie gebrochen werden.

c) Gesetze müssen sich an die Verfassung halten und nicht umgekehrt
Allgemein kritisiert die ADR die seit Jahren um sich greifende Praxis der
sukkzessiven CSV-geführten Regierungen und Mehrheiten, im Parlament
verfassungsrechtlich höchst bedenkliche Gesetzestexte durchzudrücken und
anschließend die Verfassung an die Gesetze anzupassen.
Die Verfassung steht über den Gesetzen. Daher müssen die Gesetze besser als
bisher auf ihre Verfassungskonformität überprüft und gegebenfalls korrigiert
werden.

Die Methode des Was-Nicht-Passt-Wird-Passend-Gemacht ist höchst bedenklich für
das Vertrauen der Bürger in die demokratische Funktionsweise des Staates.

3) Über die tiefgreifende Modernisierung der Verfassung
Die ADR ist prinzipiell damit einverstanden:
  • dass dem gewählten Parlament die einzige Rolle des Gesetzgebers zufallen muss
  • dass die Verfassung und die darin umschriebene Rolle des Großherzogs generell an
die Funktionsweise eines modernen demokratischen Staates angepasst werden
muss

Die ADR fordert allerdings
  • dass eine neue Verfassung unbedingt die Rolle des Parlaments gegenüber der
Regierung aufwerten und stärken muss
Die ADR wehrt sich allerdings dagegen
  • solche grundlegenden Verfassungsänderungen (wie in diesem Fall die Beschneidung
der Rechte des Großherzogs) in übertriebener Eile und in einer "Krisensituation"
durch zu ziehen

Darüber hinaus ist die ADR der Auffassung, dass der Verfassung eine größere Stabilität
gegeben werden muss, um sie vor willkürlichen politischen Eingriffen zu schützen.
Die ADR spricht sich deshalb für eine wohl überlegte und umfassende Modernisierung der
Verfassung des Großherzogtums aus. Da eine solche "refonte en profondeur" viele Teile
der Funktionsweise des Staates verändern wird, muss sie um der gewünschten
Legitimierung wegen vom Volk gutgeheißen werden.
Deshalb muss die neue Verfassung einem Referendum unterworfen werden.


4) Über die zukünftige Rolle des Großherzogs Die ADR steht zur konstitutionellen Monarchie und zum Großherzog. Die Haltung von Großherzog Henri in der Euthanasiefrage sollte zu Nachdenklichkeit betreffend die zukünftige Rolle des Staatschefs anregen. Dies umso mehr, als dem moralischen Gewicht eines Staatsoberhaupts stets in besonderem Maße Rechnung getragen wird. In anderen Staaten werden moralisch motivierte Stellungnahmen des Staatsoberhaupts mit dem gebotenen Respekt aufgenommen und in verantwortungsvoller Weise diskutiert. Es wird aber nicht, wie derzeit in Luxemburg, eine Hetzkampagne gegen das Staatsoberhaupt ausgelöst, nur weil dieses seiner Rolle gerecht wird und seine Rechte rechtmäßig ausübt. Der Großherzog steht über den Parteien und dem tagespolitischen Gezänk. Sein politisches und moralisches Wirken braucht sich nicht an elektoralen Gesichtspunkten und Wahlterminen zu orientieren. Dadurch stellt er ein wesentliches Element der Ruhe, Beharrlichkeit und Stabilität in unserem institutionellen Gefüge dar. Es wäre leichtsinnig, diesen Teil unseres politischen Systems zu schwächen, ohne einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen, so wie es aktuell leider geplant ist. Die Vorrechte des Großherzogs sollen demnach so weit wie möglich erhalten bleiben. Er soll eine Kraft des überparteilichen Ausgleichs und eine moralische Instanz im Interesse der gesamten Nation bleiben. Unter einer Modernisierung der Verfassung versteht die ADR deshalb keinesfalls die Entmachtung des Staatsoberhaupts. Die luxemburgische Demokratie würde ganz sicher nicht dadurch gestärkt werden, dass der Regierung ein noch größerer Entscheidungsspielraum zugestanden würde, als sie ihn bereits jetzt hat. Die ADR ist der Auffassung, dass es sehr viel dringendere Fragen bei der Verfassungsreform gibt als die der Rolle des Staatsoberhaupts. So wird sie in ihrem Wahlprogramm unter anderem wegweisende Vorschläge zur Reform des Staatsrats und des Verfassungsgerichts machen. Diese zielen darauf ab, die luxemburgische Demokratie in wesentlichen Punkten zu stärken. Die derzeitige, künstliche Aufregung um die Rolle des Staatsoberhaupts darf nicht davon ablenken, dass es in Luxemburg wirkliche und strukturelle Demokratiedefizite gibt, die es baldmöglichst zu beheben gilt.

5) Über die Kontrolle der Gesetze Unabhängig von der zukünftigen Rolle des Grossherzogs im legislativen Prozess, müssen neue und zusätzliche Kontrollmechanismen eingesetzt werden, um sicher zu stellen, dass es nicht zu bedenklichen Entwicklungen kommen kann. Sollten aus derzeit unvorhersehbaren Gründen das demokratische Staatsverständnis, die Rechtsstaatlichkeit oder die Einhaltung der Menschenrechte in Luxemburg durch politische Entwicklungen gefährdet sein, so müssen möglichst starke Schutzmechanismen greifen. Die ADR wird in ihrem Wahlprogramm Vorschläge machen, die eine bessere Kontrolle der Rechtmässigkeit der Gesetzen erlauben. Sie spricht sich insbesondere dafür aus, dass die Verfassung selbst stabiler und vor politischen Willkür geschützt wird. Dazu gehört auch, dass die Politik die Verfassung wieder als grundlegendes, konstitutives Instrument des Staates achtet und darauf verzichtet tagespolitischen Fragen Verfassungsrang geben zu wollen. Grundsätzlich sollen wichtige Verfassungsänderungen vom Volk per Referendum beschlossen werden.


Merci

Mat frëndliche Gréiss


Jeff Engelen
X
Äntwert recommandéieren
Är Fro un Jeff Engelen
D'Froenfunktioun gouf entre-temps zou gemaach.